Pro Ylläs - Ylläs ilman kaivoksia | Aikapommi tuleville sukupolville
Ylläs, Yllas, Äkäslompolo, Akaslompolo, Hannukainen, Kolari, Finland, Suomi, kaivos, kaivokset, mine, mining, open-pit, avolohous, kaivoslaki, Hannukainen Mining, Hannukaisen kaivos, Hannukainen kaivos, Pro Ylläs, Ylläs ilman kaivoksia, Yllas without mines, jokivarsi, muonio, tornio, muoni-torniojoki, lohi, lappea, lappeanlohi, kalastus, fishing, salmon, flyfishing, fishing river, pallas-ylläs kansallispuisto, kansallispuisto, luonnonsuojelu, luonto, lapin luonto, nature activist, nature, Lapland, Lappish nature, eco-tourism, luontomatkailu
349746
post-template-default,single,single-post,postid-349746,single-format-standard,eltd-cpt-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-2.2, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,grid_1200,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
 

Aikapommi tuleville sukupolville

Muistio ja katsaus koskien Hannukaisen kaivosalueen pohjavesiolosuhteita ja Äkäsjokiriskiä

Tässä selvityksessä tarkastelen kriittisesti kaivosyhtiön suunnitelmia Hannukaisessa, jossa esiintyy useita ongelmia, jotka liittyvät toiminnan sijoittamiseen tälle luontoarvoiltaan erityisen herkälle alueelle.

Äkäsjoki sivujokineen on osaa Natura 2000-aluetta. Hannukaisen alue on äärimmäisen uhanalaisen meritaimenen tärkein lisääntymisalue. Viimeisimmässä Suomen lajien uhanalaisuusarvioinnissa meritaimenen tilan arvioitiin heikentyneen erittäin uhanalaisesta äärimmäisen uhanalaiseksi – siis siihen arvioidaan kohdistuvan erittäin korkea häviämisriski.

Kaivoshankkeen vaikutuksia Hannukaisen alueen pohjavesiolosuhteisiin ja jokien virtaamiin sekä toiminnan aikana että sulkemisen jälkeen ei ole tutkittu riittävästi. Eräät keskeiset ratkaisut, joilla estetään pohjaveden pilaantuminen toiminnan sulkemisen jälkeen, ovat kaivosyhtiöllä kesken tai ne eivät toimi pitkällä aikajänteellä. Pohjaveden alenema kaivostoiminnan loppuvaiheessa on pinta-alaltaan suurempi kuin koko kaivospiiri, alenema ulottuu myös Muonion puolelle ja poronhoitoalueelle.

Useat syyt antavat olettaa, että Äkäsjoesta ja Kuerjoesta voi valahtaa merkittävästi suurempia vesimääriä avolouhoksiin, kuin mitä kaivosyhtiö on arvioinut. Kannakset jokien ja avolouhosten välillä on puutteellisesti tutkittu. Jopa arviot laatinut konsultti (SRK Consulting Ltd) varoittaa, että mallinnuksiin liittyy paljon epävarmuutta. Jokiin purkautuvien pohjalähteiden tyrehtyminen, mikä on varma seuraamus kaivostoiminnasta, vaikuttaa merkittävästi äärimmäisen uhanalaisen meritaimenen kutuvaiheeseen. Joet voivat alivirtaamatilanteissa jopa jäätyä umpijäähän, mikä tuhoaa mätimunat. Näiden riskien toteutuminen ei olisi vain merkittävä Natura-arvon heikentyminen, vaan sen täydellinen tuhoutuminen.

Tähän liittyy niin huomattava ympäristökatastrofin riski, että ilman hyvin tarkkoja lisäselvityksiä lupaa kaivoksen perustamiselle ei saa myöntää! Myös kaavoitus on keskeytettävä. Pahimmassa tapauksessa kysymyksessä on merkittävän Natura-arvon menettäminen.

Hannukaisen vesivarastoallas on tarkoitus perustaa ilman teknisiä tiivistysratkaisuja, jonka johdosta Valkeajoki voi saastua. Maaperä altaan ja Valkeajoen välillä on puutteellisesti tutkittu.
Hannukaisen suojavalli muodostaa merkittävän ympäristöriskin kaatosateella. Keräilyojiin kerääntyvän savisen veden keräily altaisiin ja pumppaaminen Hannukaisen vesivarastoaltaaseen on erittäin alimitoitettu ja suunnitelma puuttuu. Altaat ja pumppauskapasiteetti ovat niin alimittaiset, että Äkäsjoki saastuu varmuudella jo keskinkertaisella sateella.

Sulkemissuunnitelmasta puuttuu arvio peittorakenteen pitkäaikaiskestävyydestä. Esitetyn PAF-sivukivikasan peittoratkaisusta ei ole pitkäaikaistietoa. Rakenteen joutuminen alttiiksi routimiselle tulee varmuudella lyhentämään sen tiiveyttä niin, että happamia suotovesiä jossain vaiheessa vuotaa hallitsemattomasti ympäristöön. Rakennetta ei missään tapauksessa voi pitää lopullisena ratkaisuna.

PAF-kasoista muodostuu näin ollen ”aikapommi” tuleville sukupolville. Myös NAF-sivukivikasat muodostavat suuren riskin, koska jakoa happoa tuottavaan ja ei happoa tuottavaan materiaaliin ei käytännössä onnistu. Näille esitetty kevyt peittoratkaisu ei siis ole millään tavoin riittävä. Myös NAF-kasalle on suunniteltava tiivis peitto, joka kestää erittäin pitkällä tähtäimellä.

Kaivosyhtiö ei ole antanut arviota PAF-sivukivikasan alle suunnitellun pohjarakenteen pitkäaikais-kestävyydestä. Rakenne joutuu kemiallisesti todella kovalle koetukselle, koska sen tulee kestää erittäin happamia oloisuhteita pysyvästi. Ohut HDPE-kalvo (1,5 mm polyeteeni) ei ole ikuinen, se kovettuu ajan myötä ja haurastuu. Rakenne on alttiina voimakkaalle puristumiselle miljoonien tonnien painon alla. Kaivosyhtiön konsultin selvityksen mukaan maapohja vajoaa 5 – 70 cm kivipainon alla. Kun maa antaa periksi, seurauksena on repeämiä rakenteissa. Pohjaveden alenema kaivostoiminnan johdosta lisää edellen maan sortumista rakenteen alla. Mikäli rakenne ei kestä ja pohjavesi saastuu, vahingon korjaaminen jälkeenpäin on mahdotonta. Myös NAF-kasojen alle tulee suunnitella tiivis pohjarakenne, kuten ELY-keskus välttämättömänä lievennystoimenpiteenä Natura-lausunnossaan on esittänyt.

Voidaan kyseenalaistaa, onko ylipäätään järkevää läjittää sivukivikasat pohjavettä kantavan ja hyvin vettä johtavan maaperän päälle.

Kaivosyhtiö esittää happamille suotovesille muutamia lievennystoimenpiteitä, jotka joko ovat liian kalliita, tai ne eivät toimi.

Pohjaveden alenema ulottuu vain 100 m päähän Ylläksen alueen mahdollisesti tulevasta pohjavedenottamosta Aavahelukassa. Epäselvää on, voiko sillä olla vaikutuksia. Ruhjevyöhyke, joka leikkaa Kuervitikon avolouhoksen sivuaa Aavahelukan pohjavesialueen. Asia on syytä tutkia tarkemmin.

Kaivosyhtiön konsulttien ja alunperin Northland Mines Oy:n konsulttina toimineen SRK Consulting (UK) Limited Oy:n vaikutus- ja riskiarvioiden välillä esiintyy useilta osin selvää ristiriitaa. Kaivosyhtiön nykyiset konsultit vähättelevät vaikutuksia, joista SRK on varoittanut.

Tämä katsaus ei ota kantaa Rautuvaaran alueen ongelmiin. Sielläkin on vastaavanlaisia pitkäaikaisvaikutuksia, joita ei ole ratkaistu.

Johtopäätös:
Monimutkaisen maaperänsä ja ainutlaatuisten ympäristöarvojensa vuoksi Hannukaisen alue ei sovellu laajamittaiseen kaivostoimintaan, jossa louhitaan kiisupitoista malmia! Kaivosyhtiön esittämät ratkaisut johtavat varmuudella merkittäviin ympäristövaikutuksiin sekä toiminnan aikana että sulkemisen jälkeen. Usealle Natura-alueen luontoarvolle voi näin ollen tapahtua merkittävää heikennystä.

Lue koko muistio: Pohjavesiolosuhteet ja Äkäsjokiriski Leif Ramm-Schmidtt

No Comments

Leave a Comment